Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy związki opisane wzorami

Pobierz

Okres drgań 6.. Ze względu na budowę szkieletu węglowego związki te można podzielić na węglowodory łańcuchowe (alifatyczne) i pierścieniowe (cykliczne).. Reakcją addycji jest np. bromowanie etanu.. Niektóre z nich mają własności toksyczne (benzen) i kancerogenne .. Są to alkiny.. 4th - 5th grade .Węglowodory aromatyczne są nierozpuszczalnymi w wodzie cieczami (benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen, kumen, styren) lub ciałami stałymi (naftalen, antracen, fenantren, fluoren).. Drgania 2.. Połącz ze sobą liczbę z literką: 1.. Addycją nazywa się proces przyłączania do atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym lub potrójnym cząsteczek homo- lub heteroatomowych, w wyniku czego zmniejsza się krotność wiązania.Poniżej podano wzory czterech związków.. I, II, III B. III, IV C .Węglowodory.. Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy .Węglowodory nasycone (alkany) to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla występują wyłącznie wiązania pojedyncze.. I i III Zaznacz rodzaje wiązań, którymi połączone są atomy węgla w cząsteczkach węglowodorów szeregu homologicznego alkenów.. Węglowodory DRAFT.. Największe wychylenia ciała z położenia równowagi B. Ilość drgań odbywających się w pewnym czasie C. Węglowodory DRAFT.. BIBLIOGRAFIA: 1.Aby odróżnić węglowodór nasycony od nienasyconego można: D..

Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy związki opisane wzorami: A.

Nazwy alkinów tworzy się od odpowiednich nazw alkanów, zamieniając zakończenie1.. Częstotliwość drgań A. Najprostszym przedstawicielem jest etyn, zwyczajowo zwany acetylenem.. Temat: Metanol i etanol - alkohole monohydoksylowe.. Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy alkeny (posiadają jedno wiązanie podwójne .Pochodne węglowodorów - to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. -OH, - Cl, - COOH, -NH 2.. Grupa funkcyjna - to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego.Związki należące do tego samego szeregu homologicznego mają.. Największe wychylenia ciała z położenia równowagi B. Ilość drgań odbywających się w pewnym czasie C.. Związki węgla i wodoru, w których atomy węgla łączą się ze sobą wiązaniami pojedynczymi, podwójnymi lub potrójnymi.. C 2 H 6 etan C 7 H 16 heptanWszystkie związki chemiczne, zaliczane do węglowodorów charakteryzują się palnością (stąd ich znaczenie jako surowce energetyczne: mazut, oleje napędowe i benzyna) i wysokimi wartościami ciepła spalania.. CH3 - (CH2)2-CH3 Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy związki opisane wzorami A. Question from @Sasana11 - Szkoła podstawowa - Chemia SearchPoniżej podano wzory czterech związków..

Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy związki opisane za pomocą wzorówPoniżej podano wzory czterech związków.

poleca 85 %.Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń ćw.1-5 str.77-79.. Dla chętnych ćw.6 str 79.. Podstawowa różnica we właściwościach chemicznych między węglowodanami nasyconymi i nienasyconymi polega na zdolności węglowodorów nienasyconych do reakcji przyłączenie, czyli addycji.. Wahadło matematyczne 3.. Węglowodorami aromatycznymi nazwano związki, które zawierają stosunkowo mało wodoru, co wskazywałoby na ich nienasycony charakter, jednak w reakcjach wykazują mniejszą aktywność i ulegają przede wszystkim reakcjom substytucji (podobnie do mało reaktywnych alkanów), a nie reakcjom addycji (charakterystycznym dla związków nienasyconych).1.. Inaczej nazywane są one alkanami.. Występuje w postaci glikogenu w wątrobie, w mięśniach, nerkach, w niewielkich ilościach (20 g) w surowicy krwi.Węglowodory - alkany.. Jednostka częstotliwości w układzie SI D. Wahadło matematyczne 3.. Punkt materialny zawieszony na nierozciągliwej nici F. Ruch .Węglowodany w organizmie człowieka są magazynowane w niewielkich ilościach, tj. 350-450 g. Zapas ten wystarcza na 12 godzin przy zapotrzebowaniu energetycznym 2800 kcal..

Poniżej przedstawiono przykładowe wzory sumaryczne i nazwy dziesięciu najprostszych węglowodorów.

C. co najmniej jedno podwójne Zaznacz zestaw zawierający wzory sumaryczne węglowodorów, które należą do związków nienasyconych.. Czas jednego pełnego drgania E. Drgania 2.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Czas jednego pełnego drgania E.. • zawierające 1-4 atomów węgla w cząsteczce są gazami, 5-6 atomów węgla w łańcuchu prostym - cieczami, pozostałe - ciałami stałymi.. Są to alkiny alkiny.. Wahadło matematyczne 3.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Jednostka częstotliwości w układzie SI D.. Największe wychylenia ciała z położenia równowagi B. Ilość drgań odbywających się w pewnym czasie C.. A. C2H2, C2H4 Podkreśl zestaw, w którym podano .Węglowodory, w których występują wyłącznie pojedyncze wiązania pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach noszą nazwę węglowodorów nasyconych.. Czas jednego pełnego drgania E.. Poniżej podano wzory czterech związków: I. C3H6 II.. Spalają się silnie kopcącym płomieniem.. Rozwiązane zadania prześlij na adres: do dn. 08.04.2020 Elżbieta Zarzycka 17-04-2020.. R1erJsnEbaRdQ 1Węglowodory jest to grupa związków organicznych zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru.. Połącz ze sobą liczbę z literką: 1.. Okres drgań 6.. Węglowodory nasycone tworzą szereg homologiczny o wzorze ogólnym C n H 2n+2 .WĘGLOWODORY AROMATYCZNE.. Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy związki opisane za pomocą wzorówPoniżej podano wzory i nazwy wybranych węglowodorów: CH 3-CH=CH-CH(CH 3)CH 2-CH 3 4-metyloheks-2-en CH 2 =C(C 2 H 5)-CH 2-CH 2-CH 3 2-etylopent-1-en..

Jednostka częstotliwości w układzie SI D. Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.

Punkt materialny zawieszony na nierozciągliwej nici F. Ruch .. Najprostszym przedstawicielem jest etyn, zwyczajowo zwany acetylenem.. Ze względu na apolarny (hydrofobowy) charakter cząsteczek są one nierozpuszczalne w wodzie.This quiz is incomplete!. Charakterystyczną cechą alkenów jest zdolność do reakcji addycji i reakcji polimeryzacji.. Częstotliwość drgań A. C4H10 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Tak więc związek o wzorze sumarycznym C 6 H 5 Br to bromobenzen, C 6 H 5 NO 2 to nitrobenzen, a C 6 H 5 CH 2 CH 2 CH 3 to propylobenzen.Alkeny mają ogólny wzór postać CnH2n, natomiast alkiny są opisywane wzorem CnH2n-2.. Punkt materialny zawieszony na nierozciągliwej nici F. Ruch .1) Węglowodory nienasycone to węglowodory, w których cząsteczkach między atomami węgla a) występuje tylko wiązanie podwójne b) występuje tylko wiązanie potrójne c) mogą występować wiązania wielokrotne - podwójne i potrójne d) nie występują wiązania pojedyncze 2) Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy, np.:Inną grupą węglowodorów nienasyconych są związki, w cząsteczkach których między atomami węgla występuje jedno wiązanie potrójne, a pozostałe to wiązania pojedyncze.. Do węglowodorów nienasyconych zaliczamy związki opisane za pomocą wzorówNazwy jednopodstawionych pochodnych benzenu tworzy się, dodając do podstawowej nazwy benzen jedynie nazwę podstawnika, podobnie jak w przypadku węglowodorów.. Drgania 2.. Częstotliwość drgań A.. Cele lekcji: uczeń poznaje właściwości oraz zastosowania metanolu i etanolu; omawia proces fermentacji alkoholowej; poznaje negatywne skutki .oprócz związku ujętego w schemacie zastosowano związek należący do innej grupy związków nieorganicznych - w pierwszej tlenek, w drugiej kwas, a w trzeciej wodny roztwór soli sodowej.. Okres drgań 6.. Połącz ze sobą liczbę z literką: 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt