Praca kazuistyczna opis przypadku

Pobierz

Zatem ten typ artykułu nie zawiera opisu metodologii badawczej, a jedynie stanowi studium przypadku.Streszczenie pracy powinno zawierać opis tego co się znajduje w pracy (wstęp, cel pracy, materiał i metody, omówienie, podsumowanie, słowa kluczowe).. Nieznany albo mało znany jednostkowy przypadek choroby, przebiegu choroby, reakcji na terapi ę, rekonwalescencji, zachowania chorego lub grupy chorych, wpływu czynników chorobotwórczych itp.; zazwyczaj .1 PRACE KAZUISTYCZNE Adv Clin Exp Med 2005, 14, 6, ISSN X GRAżYNA BEDNAREK TUPIKOWSKA 1, SŁAWOMIR BUDREWICZ 2, EDYTA KOWALCZYK 2, JUSTYNA KULICZKOWSKA PŁAKSEJ 1, MAGDALENA KOSZEWICZ 2 Adrenomieloneuropatia rzadkie schorzenie peroksysomalne opis przypadku Adrenomyeloneuropathy a Rare Peroxisomal Disease Case Report 1 Katedra i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami AM we .Przedstawiany w artykule kazuistyczny opis może dotyczyć jednego przypadku, gdyż jego celem nie jest wyciąganie wniosków uogólniających lub budowanie modelu wyjaśniającego opisywane zjawisko.. Klasa B3 wg klasy-fikacji Pell-Gregory'ego.. Od kilku lat przestała kontrolować stan nerek.. opis dotychczasowej wiedzy dotyczącej omawianego przypadku b. opis okoliczności, w jakich doszło do stwierdzenia przyczynku .. źródło każdej omawianej pracy : Opis urządzenia : ..

Nabyta hemofilia w przebiegu gruźlicy płuc - opis przypadku.

U dziecka z bólami brzucha trwającymi od ponad roku oraz obecnością badalnego palpacyjnie guza w lewym i środkowym nadbrzuszu przeprowadzono diagnostykę obrazową (badanie USG i TK jamy brzusznej).. Nieznany albo mało znany jednostkowy (rzadziej grupowy) przypadek choroby, przebiegu choroby, reakcji na terapi ę, rekonwalescencji, zachowania chorego lub grupy chorych, wpływu czynników .Publikacje kazuistyczne (opisy przypadków) Pracę kazuistyczną (ang. case study) można rozpatrywać jako szczególny przypadek publikacji oryginalnej, w której przedstawione są wyniki zebrane dla jednego szczególnego przypadku klinicznego (jednego pacjenta lub niewielkiej, szczególnej grupy pacjentów).Objętość pracy dyplomowej około od 30 - 70 stron, ( promotor decyduje o objętości pracy) II.. Streszczenie powinno zawierać do 300 słów (wyrazów).. 18/ 009, nr 5 Zespół Rasmussena - problemy diagnostyczne i terapeutyczne.. W wywiadzie podawała przebyte wielokrotnie kłębuszkowe zapa-lenie nerek (KZN).. Do dnia obecnej hospitalizacji w Klinice Urologii pacjent unikałPraca kazuistyczna (opis przypadku) Przedstawienie podj ętego zagadnienia jest dopuszczalne w formie instrumentalnego studium przypadku..

Opis przypadku (praca kazuistyczna)pracy, o postawę rodziców dziecka.

STRUKTURA PRACY DYPLOMOWEJ Praca powinna mieć charakter pracy kazuistycznej i opierać się na analizie jednego przypadku klinicznego Praca powinna składać się z następujących części: 1.Strona tytułowa 2.a.. W ciągu ostatniego roku masa ciała pacjentki spadła o 8 kg.. 21/2012, nr 42 73 PRACA KAZUISTYCZNA/CASE REPORT Padaczka w zespole Aperta - opis przypadku Epilepsy in Apert syndrome - case report Anna Jakubiuk-Tomaszuk, Leszek Boćkowski, Wojciech Sobaniec, Krzysztof Sendrowski,3 Analiza problemów zdrowotnych pacjenta/ki z Opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym - opis przypadku 4.. W toku dalszej diagnostyki przy użyciu metodyPrAcA KAZUistYcZnA.. Magdalena Dutka, Aleksandra Wądołowska, Andrzej Mital, Izabela Topolewska.. Skróty wykaz skrótów stanowi zestawienie wszystkich użytych w pracy skrótów wraz z ich wyjaśnieniem;Opis przypadku PRACA KAZUISTyCZNA z powodu raka odbytnicy (stan po przedniej resek-cji).. Obecnie zgodnie ze standardem kształcenia promuje się prace licencjackie typu kazuistycznego.. PRACE KAZUISTYCZNE Na dnie OL obserwowano niewielkie odwarstwienie siat- .. Praca wpłynęła do Redakcji 23.02.2016 r. (KO-00058-2016) Zakwalifikowano do druku 27.07.2016 r.PRACE KAZUISTYCZNE Opis przypadku Kobieta 26-letnia trafiła na szpitalny oddział ratunkowy z po-wodu obuocznego pogorszenia widzenia trwającego od miesiąca..

Praca powinna mieć następujący układ: Wprowadzenie, Opis przypadku, Dyskusja.

Oferujemy prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe i inżynierskie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.PRACE KAZUISTYCZNE onkologia i urologia Rak prącia - opis przypadku i przegląd literatury.. W badaniu przedmio-PRACA KAZUISTYCZNA CYTOPATIA MITOCHONDRIALNA - OPIS PRZYPADKU MITOCHONDRIAL CYTOPATHY - CASE REPORT ANNA DĄBROWSKA, B ARBARA SOBOLEWSKA -NOWAKOWSKA, EWA GULCZYŃSKA Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi STRESZCZENIE: Cytopatie mitochondrialne stanowią grupę chorób wynikających z uszkodzeniaWitam, zabrałam sie za pisanie pracy, a konkretnie jest to opis przypadku, i stad moje zapytanie, czy ktoś pisał coś takiego i czy może mi udzielić kilku rad?. RTG ortopantomograficzny: ząb 48 zakwalifi-kowany do operacyjnego usunięcia.. Clinical presentation Karolina Kupczyk, Barbara Gurda, Barbara Steinborn Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w PoznaniuPRACA KAZUISTYCZNA CYTOMEGALIA WRODZONA - OPIS PRZYPADKU CONGENITAL CYTOMEGALOVIRUS INFECTION - CASE REPORT BOGUMIŁA GÓRCZEWSKA1, ELŻBIETA JAKUBOWSKA-PIETKIEWICZ2 1linika Kardiologii i K Reumatologii Dziecięcej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersyteckie Centrum Pediatrii im.. Musi być napisany w sposób przejrzysty z zaakcentowaniem poszczególnych części.pRACA KAZUISTYCZNA/CASE REpORT Vol..

Kądziela, Klonowska Zaawansowana dna moczanowa - opis przypadku 191 Wstęp Hyperurykemia to podwyższone stężenie kwasu moczo-wego we krwi.

W badaniu okulistycznym ostrość wzroku oka prawego (OP)Komplikacje podczas zabiegu operacyjnego usuwania zęba mądrości - opis przypadku DENTAL FORUM /1/2013/XXXXI PRACE KAZUISTYCZNE 121 Rycina 1.. 2012, 83, 67-70 dził wcześniejsze rozpoznanie.. 4 Praca kazuistyczna/Studium przypadku wstęp cel opisu przypadku opis (dane ogólne: sytuacja rodzinna, wiek, zawód, rodzaj pracy itp.; wyniki badania fizycznego, opis stanu psychicznego, zasadnicze objawy) przebieg leczenia, dyskusja (zawierająca omówienie i komentarze) wnioski, piśmiennictwo W przypadku prac kazuistycznych warto posługiwać się procesem pielęgnowania.pracę dyplomową - licencjacką, o charakterze pracy poglądowej (przeglądowej), badawczej (empirycznej) lub kazuistycznej (studium indywidualnego przypadku).. W lutym br. chora leczona była ambulatoryjnie z powodu zapalenia płuc - po antybiotykoterapii uzy-skano przejściową poprawę.. Objętość nie może przekraczać 2500 słów, tj. ok. 3 - 4 stron (łącznie ze piśmiennictwem).Praca kazuistyczna (opis przypadku) Przedstawienie podj ętego zagadnienia jest dopuszczalne w formie instrumentalnego studium przypadku.. Ważnym elementem, który często jest pomijany, a który niejednokrotnie nadaje na powrót sens pracy pielęgniarki w placówkach opiekuńczych jest zadowolenie pod-opiecznych.Opis przypadku Do kliniki została przyjęta 63-letnia kobieta z powodu trwa- .. Spis treści musi zawierać wykaz wszystkich części pracy z podaniem strony, na której rozpoczyna się dana część.. Badanie histopatologiczne z dnia 19.lutego 2010 roku wykazało niepewny margines chirurgiczny.. Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu MedycznegoOpis i analiza przypadku Opis i analiza przypadku ucznia niedostosowanego społecznie posiadającego zdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową, deficyty w rozwoju poznawczym, trudności w koncentracji uwagi oraz kształtowanie się cech dyssocjalnych osobowościZobacz pracę na temat Autyzm - studium przypadku.. Na stronie spis treści, plan pracy.. Dnę moczanową definiuje się jako zespółCiąża po przedawkowaniu insuliny (prawdopodobnie w celach samobójczych) w pierwszych tygodniach ciąży.. Bardzo często pada pytanie, co jest miernikiem tej pracy, skoro nie można uzyskać poprawy stanu zdrowia pacjenta..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt