Podział administracyjny polski prezentacja

Pobierz

Zgodnie z nim terytorium Polski podzielone zostało na województwa, następnie na powiaty (w tym gminy mające status miast na prawach powiatu) oraz gminy.Podział administracyjny Polski - województwa i stolice Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny Polski.. Cel ogólny: Poznanie ilości, rozmieszczenia i zadań nowych województw.. Na takiej mapie znajdziesz cały podział administracyjny Polski ze stolicami.Administracja publiczna w Polsce Administracja rządowa Ministrowie Zgodnie z Konstytucją ministrów można podzielić na dwie grupy: ministrów kierujących określonymi działami administracji rządowej, ministrów wypełniających zadania wyznaczone im przez Prezesa RM (ministrowie bez teki).Podział administracyjny Polski w latach - podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w okresie od 1 stycznia 1957 do 31 maja 1975.Podział terytorialny Polski zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w 1946, 1950, 1957 i 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązujący od 1 stycznia 1999.. * Podział administracyjny PRL Wprowadzenie dwustopniowego podziału administracyjnego kraju nastąpiło na mocy Ustawy z 28 V 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz zmianie ustawy o radach narodowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 V 1975 roku w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw, a PRL podzielono na 49 województwa i 2489 gminy.Podział administracyjny Polski czyli województwa i ich stolice..

Większość państw europejskich wprowadziło w swoich krajach podziały administracyjne.

1 stycznia 1999 roku utworzono 16 województw województw (I stopień).. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym, w którego skład wchodzą województwa, powiaty i gminy.1 kwietnia 1939 roku II Rzeczpospolita składała się z: 16 województw, 264 powiatów (w tym 23 grodzkich ), 611 gmin miejskich (w tym 53 miast wydzielonych z powiatowych związków samorządowych ), 3195 gmin wiejskich oraz 40 533 gromad.Podział administracyjny Polski 2019 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny.. ponownie trójstopniowy podział administracyjny Polski: Zgodnie z tym podziałem wydzielono 16 województw, dzielących się na: powiaty grodzkie, powiaty ziemskie, które dzielą się dalej na: gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie.. Na terenie każdego województwa wydzielono powiaty powiat powiaty (II stopień), które zaś podzielono na gminy gmina gminy (III stopień).Podział administracyjny Polski wykonane w latach - podział administracyjny Polski i następujące w związku ze zmianami w okresie od 1 stycznia 1957 r. do 31 maja 1975 roku.Podział administracyjny Polski 2018 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny..

#721.Trójstopniowy podział administracyjny (terytorialny) Polski został wprowadzony z dniem 1 stycznia 1999 roku.

Stan na 1 stycznia 2020: jednostki I stopnia - 16 województw jednostki II stopnia - 380 powiatów, w tym: 66 miast na prawach powiatu - gminy o statusie miasta, wykonujące zadania powiatu, potocznie zwane "powiatami grodzkimi", 314 powiatów - skupiają od kilku do .Podział administracyjny Polski.. Mapa administracyjna przedstawia jednostki I stopnia to województwa, których jest 16, następnie, jednostki II stopnia to powiaty (380) i jednostki III stopnia - gminy, w liczbie 2477.. Zazwyczaj wyodrębnia się duże jednostki terytorialne, co znacznie usprawnia zarządzanie państwem; dla przykładu w Szwajcarii na kantony, a we Francji na departamenty, zaś w Polsce na województwa.W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny.. Uwarunkowania zmian w podziale administracyjnym: 1. ekonomiczne -koszty organizacyjne, osobowe, materialne 2. polityczne -niechęć środowisk zadowolonych z obecnej sytuacji/beneficjentów do zmian jakichkolwiek 3. funkcjonalne -możliwość zmiany dotychczasowych układów ciążeń (przynajmniej w zakresie funkcji zdeterminowanych administracyjnie) 4..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt