Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej

Pobierz

Lodowce górskie i lądolody.. Sieć rzeczna Polski - wymienia główne cechy układów sieci rzecznej - wskazuje na mapie obszary dorzeczy głównych rzek Polski2) podaje przyczyny zróżnicowania w rozmieszczeniu wybranych upraw (pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych) oraz chowu bydła i trzody chlewnej w Polsce; 3) przedstawia, na podstawie różnych źródeł informacji, strukturę wykorzystania źródeł energii w Polsce i ocenia jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego;Ewolucja sieci rzecznej na obszarze Polski.. Cechą charakterystyczną sieci rzecznej w polsce jest symetria dorzeczy wisły i odry 2011-06-08 13:43 .objaśniać przyczyny zróżnicowania przestrzennego występowania wód na Ziemi; przedstawiać poszczególne rodzaje wód - oceany, morza, rzeki, jeziora i wody podziemne; wyjaśniać wpływ dostępności wody na cywilizację ludzką w przeszłości, obecnie i w przyszłości.6.. Wywołują niekiedy zmiany w sieci rzecznej i poziomie wód gruntowych.. Zagrożenia degradacyjne jezior i zbiorników antropogenicznych na świecie.. Sieć rzeczna Polski jest asymetryczna, co jest przyczyną rozwoju tej sieci.. Ameryka Północna i Ameryka Południowa - położenie geograficzne, przegląd cech środowiska przyrodniczego .. Różnice klimatyczne (zwłaszcza sum oraz rozkładu opadów w ciągu roku); 2.Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej.. Podobne pytania..

Wymień przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi.

1) proces powstawania lodowców 2) granica wiecznego śniegu 3) występowanie lodowców górskich i lądolodów na Ziemi 4) wpływ zanikania pokrywy lodowej na obszarach .Rzeki - warunki występowania, przyczyny zróżnicowania LEKCJA W LO Cele lekcji: a) uczeń zna: - warunki występowania rzek stałych, okresowych i epizodycznych, ich zależność od zasilania i rodzaju podłoża, - zależność systemów rzecznych i dorzeczy od warunków klimatycznych, ukształtowania powierzchni i budowy geologicznej,- wymienia przyczyny zanikania pokrywy lodowcowej na świecie; - wskazuje, gdzie na świecie obserwuje się zanikanie lodowców; - wyjaśnia mechanizm zanikania pokrywy zasobów wodnych na Ziemi - oceany i morza - prądy morskie: przyczyny powstawania i ich rodzaje - zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi - lodowce i lądolody:- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania grubości osadów plejstoceńskich na obszarze Polski .. Zróżnicowanie sieci rzecznej na kuli ziemskiej wynika z wielu czynników, do których należy zaliczyć m.in.: - warunki klimatyczne; -Zróznicowanie sieci rzecznych na ziemi Ogół cieków na określonym tereni Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ..

Uczeń: - charakteryzuje elementy sieci rzecznej.

Omów przyczyny zróżnicowania zasolenia wód morskich na kuli ziemskiej.. Trzęsienie ziemi - gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku.. Przedstaw budowę wnętrza Ziemi.. Sieć rzeczna na Ziemi •rzeka, dorzecze, system rzeczny •rodzaje rzek (rzeki stałe, rzeki okresowe, rzeki epizodyczne) •przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi •typy ustrojów rzecznych i ich cechy •ustrój rzeki płynącej najbliżej szkoły •wyjaśnia znaczenie terminów: rzeka, dorzecze i system rzecznyRzeki - warunki występowania, przyczyny zróżnicowania LEKCJA W LO Cele lekcji: a) uczeń zna: - warunki występowania rzek stałych, okresowych i epizodycznych, ich zależność od zasilania i rodzaju podłoża, - zależność systemów rzecznych i dorzeczy od warunków klimatycznych, ukształtowania powierzchni i budowy geologicznej,System rzeczny tj. rzeka główna wraz z jej bezpośrednimi i pośrednimi dopływami, a także jeziorami w dorzeczu.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu..

Do głównych przyczyn zróżnicowania sieci rzecznej należy zaliczyć: 1.

ZADANIA: 1.- wyjaśnia przyczyny zróżnicowania grubości osadów plejstoceńskich na obszarze Polski.. Wymień czynniki decydujące o powstawaniu lodowców górskich.. GeoGrafia Polski .. Przyczyny zróżnicowania sieci osadniczej na świecie i w Polsce Podczas lekcji uczniowie mają możliwość praktycznego wykorzystania interaktywnych map i poszukiwania odpowiedzi na temat przyczyn zróżnicowania sieci osadniczej na świecie.. Klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieci26.. 2 Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny .. Sieć rzeczna wymienia elementy bilansu wodnego na podstawie schematu wymienia najważniejsze elementy systemu rzecznego Polski wymienia regiony narażone4.3.. Uczniowie dowiedzą się, które miasta na świecie są największe i gdzie są położone.. W okresie zlodowacenia środkowopolskiego został.4) wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 5) wyjaśnia proces powstawania lodowców i przedstawia ich występowanie na Ziemi; 6) przedstawia wpływ zanikania pokrywy lodowej w obszarach okołobiegunowych na gospodarkę, życie mieszkańców i ich tożsamość kulturową.. Uzupełnić podpunkty 2 a-c oraz 3 a - c na podstawie treści w podręczniku str. 82 - 83.Sieć rzeczna Polski.. część 3.. Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania1.. z góry dzieki 0 ocen .1..

Przyczyny zróżnicowania zasilania w wodę wybranych rzek na świecie.

1 ocena | na tak 0%.. Wody podziemne w Polsce - rodzaje, występowanie oraz rola człowieka w kształtowaniu ich .-omawia przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi-podaje przykłady znaczenia rzek w życiu człowieka i w środowisku przyrodniczym.. Przyczyny oraz skutki wezbrań i powodzi w dolinach rzek.. Wymień miejsca występowania na Ziemi lodowców górskich i lądolodów.. 0 1 Odpowiedz.. 2 wymagania na ocenę.. Zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi Uczeń: - wymienia elementy sieci rzecznej.. POMOCY!. Sieć rzeczna Polski - wymienia główne cechy układów sieci rzecznej - wskazuje na mapie obszary dorzeczywyjaśnia zróżnicowanie klimatu oraz ocenia gospodarcze konsekwencje długości trwania okresu wegetacyjnego w różnych regionach Polski; identyfikuje cechy sieci rzecznej Polski oraz na podstawie źródeł informacji weryfikuje hipotezy dotyczące perspektyw rozwoju żeglugi rzecznej w Polsce;1) wyjaśnia zróżnicowanie rodzajów i wielkości zasobów wód na Ziemi; 2) objaśnia mechanizm powstawania i układ powierzchniowych prądów morskich oraz ocenia ich wpływ na życie i gospodarkę człowieka; 3) wyjaśnia zróżnicowanie sieci rzecznej na Ziemi; 4) wyjaśnia proces powstawania lodowców i ich rozmieszczenie na świecie.układ sieci rzecznej w Azji wymienia największe rzeki Azji omawia strefy roślinne Azji charakteryzuje azjatyckie kontrasty klimatyczne i roślinne na podstawie mapy tematycznej analizuje azjatyckie rekordy dotyczące rzeźby terenu, linii brzegowej i hydrosfery na podstawie infografiki XIV.1podaje przyczyny regionalnego zróżnicowania klimatu w Polsce ocenia gospodarcze konsekwencje zróżnicowania długości okresu wegetacyjnego w Polsce 7.. Bilans wodny Polski.. Rzeka główna - rzeka wchodząca do morza lub kończąca swój bieg na obszarze bezodpływowym.. Większość .Przyczyny zróżnicowania sieci rzecznej na Ziemi: Podział jezior wg genezy (przyczyny powstania) tektoniczne, np.: wulkaniczne, np.: polodowcowe, np.: krasowe, np.: Obszary bagienne.. Uczeń - wskazuje na mapie zlewiska oceanów i obszary bezodpływowe na świecie; - wskazuje sieci rzeczne na Ziemi/ Uczeń: - korzystając z różnych źródeł, charakteryzuje zlewiska oceanów i Sieć rzeczna najwcześniej zaczęła się rozwijać na południu kraju (3 rzęd) a na północy w (4 rzędzie) 3.. Dwa wielkie bloki kontynentalne leżące na półkuli zachodniej obejmuje się jedną nazwą - Ameryka.Większy z nich o powierzchni 24,2 mln km Indeks górny 2 2 położony jest w całości na półkuli północnej - to Ameryka Północna, trzeci co do wielkości kontynent .Przyczyny ,skutki i sposoby zapobiegania trzęsienia ziemi.. Dorzecze jest to zlewisko całej rzeki do jej ujścia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt