Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego notatka

Pobierz

Skutki zanieczyszczenia środowiska.Lekcja Temat: Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego Na lekcji: dowiesz się, jakie są źródła zanieczyszczenia środowiska w Polsce, wymienisz najważniejsze skutki tego zjawiska i zaproponujesz działania na rzecz ochrony środowiska.. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.. Ze względu na swoje właściwości sorpcyjne gleby pochłaniają wiele substancji chemicznych, które przenikają do nich w postaci: stałej - popioły, tworzywa sztuczne;Opowiadam między innymi o kwaśnych deszczach i efekcie cieplarnianymTemat: jak powstaje gleba?. lekcja online.. Przepiszcie notatkę do zeszytu.. Notatka do lekcji: 1.. Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego.. Tworzą się one w wyniku połączenia się dwutlenku siarki lub tlenków azotu z parą wodną.. Zanieczyszczenia komunalne.. Zapoznaj się z informacjami na temat położenia Arktyki (podręcznik - str. 172)oraz na temat jej środowiska przyrodniczego (str. 173).Morze Bałtyckie - środowisko przyrodnicze a działalność człowieka Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz Oceanu Atlantyckiego - liczy tylko ok. 12 tys. lat.. Umiejętność omówienia ich wpływu na zachowanie walorów dziedzictwa przyrodniczego.. Dzisiaj proszę uzupełnić kartę pracy i przesłać na mój adres do dnia 19.05.2020 r. KARTA PRACYKorzystne warunki naturalne - dobre gleby i łagodny klimat - pozwoliły na rozwój rolnictwa w określonych miejscach na świecie..

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

Od początku lat 90.. Freony są odpowiedzialne za zjawisko dziury ozonowej, fot. shutterstock.. Zanieczyszczenia przemysłowe.. W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy wszystkie ćwiczenia do tego tematu, str 102- 103Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany.Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.To deszcze ułatwiające ochronę gleby, ponieważ zawierają składniki, które ją użyźniająZanieczyszczenie środowiska.. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.. Stan powietrza w Polsce Polska zajmuje niechlubne, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie, gdyż krajowa energetyka oparta jest na węglu, który jest paliwem uciążliwym dla środowiska.GEOGRAFIA KLASA VII 15.05.2020 r. Temat: Podsumowanie działu 6 " Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego".. Zanieczyszczenia gleb .. Następnie przeczytaj temat z podręcznika str. 164 Zadanie domowe Podaj przykłady czynności, które możesz wykonywać codziennie, aby chronić środowisko przyrodnicze w swojej najbliższej okolicy.Temat: " Zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego" Notatka w zeszycie przedmiotowym z geografii na podstawie tekstu z podręcznika Planeta Nowa 7 str. 164 - 167..

Skutki zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

Jeszcze kilka wieków temu w środowisku dominowały zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego.Źródłami z anieczyszczeń powietrza były wybuchy wulkanów, erozja skał, pożary lasów, pył kosmiczny.Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne spowodowane działalnością człowieka, które następuje w wyniku nie zamierzonego, ale systematycznej działalności człowieka, polecającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem nagłego wypuszczenia dużej ilości zanieczyszczeń.Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali.ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA jest to stan wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany.Na dzisiejszej lekcji zapoznasz się ze środowiskiem przyrodniczym Arktyki i Antarktyki oraz ze zmianami w tym środowisku..

Źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

Przyczyną może być przedostanie się do atmosfery, gleby lub wody substancji szkodliwych bądź toksycznych, w ilościach przekraczających normy dopuszczalne i przewyższające możliwości absorbujące.Zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego nazywamy stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany, (np. korozję materiałów).Wprowadzanie szkodliwych substancji do powietrza, wód i gleb, oprócz negatywnego wpływu na kondycję przyrody, ekosystemów, klimat na Ziemi, stanowi bezpośrednie zagrożenia zdrowia ludzi..

Wymień cztery znane Ci źródła zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego.

Przeczytaj temat ze str. 164 - 167 i wykonaj notatkę według schematu poniżej.. Rysowana notatka (sketchnotka) zawiera wszystko to co po lekcji powinniście wiedzieć .Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub antropogeniczne (tj. sztuczne, będące wynikiem działalności człowieka); następuje ono w wyniku niezamierzonej, lecz systematycznej działalności człowieka (antropopresji), polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko, lub też jest następstwem awarii .ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA jest to stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne, niekorzystne zmiany (np. korozję materiałów).Zanieczyszczenia wytwarzane przez ludzi to m.in.: - śmieci - ścieki Proszę przepisać notatkę do zeszytu ( to, co jest pogrubionym drukiem ).. Głównym skutkiem tego zanieczyszczenia są zakwaszone gleby i wody (zakwaszenie wód powoduje wymieranie ryb), oraz degradacja roślinności (powodują one obumieranie drzew).Środowisko przyrodnicze naszego kraju odznacza się znacznym stopniem zanieczyszczenia spowodowanym głównie powojennym rozwojem górnictwa, energetyki, hutnictwa i przemysłu chemicznego.. Powstało w wyniku zalania wodą wielkiego zagłębienia terenu, które pozostało po lądolodzie skandynawskim.W Polsce środowisko zanieczyszczane jest głównie przez przemysł, który wytwarza olbrzymie ilości pyłów, gazów, ścieków i odpadów stałych.Ponadto transport drogowy emituje do atmosfery spaliny samochodowe, a z gospodarstw domowych pochodzą śmieci i ścieki komunalne, z niektórych także spaliny z domowych pieców oraz kotłów centralnego ogrzewania.Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.. Gleby, podobnie jak całe środowisko przyrodnicze, mogą ulegać zanieczyszczeniu.. Wskaż przyczyny występowania kwaśnych dreszczów.. XX w. nastąpiła jednak stopniowa poprawa stanu środowiska dzięki:Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego to nagła zmiana i negatywna, rażąca ingerencja w przyrodę.. Najpierw, wraz z początkami osadnictwa, zaczęto uprawiać żyzne ziemie w dolinach wielkich rzek: na Nizinie Chińskiej (doliny Jangcy i Huang He), na Nizinie Gangesu, na Nizinie Indusu, na Nizinie Mezopotamskiej (dolina Tygrysu i Eufratu)Zanieczyszczenia środowiska mogą być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne (spowodowane działalnością człowieka), które następują w wyniku nie zamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub są następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt