Metoda indywidualnych przypadków prezentacja

Pobierz

Z. Freud dał początekMetoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia .Diagnoza indywidualnego przypadku.. Prószków.. Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska.. Według T. Pilcha - metoda jest zespołem czynności i zabiegów zmierzających do poznania określonego przedmiotu .. Dziecko pochodzi z rodziny pełnej, w której rodzice pozostają w nieformalnym związku (konkubinat).. Prezentacja-nr-6 Download Report Transcript Prezentacja-nr-6 .Jedn ą z metod badawczych, zaliczanych do grona metod jako ściowych stanowi studium przypadku.. ANALIZA DOKUMENTÓW -technika analizy treściowej -technika analizy formalnej 7.. Obszar badań - Natura 2000.. Za pomocą tej metody bada się konkretne przypadki, zjawiska i procesy dotyczące poszczególnych ludzi, których postępowanie i zachowanie się w danej strukturze organizacyjnej i okolicznościach odbiega od przyjętych norm postępowania.8.metoda indywidualnych przypadkÓw 9. metoda monograficzna metody bada Ń pedagogicznych 1. eksperyment pedagogiczny 2. monografia pedagogiczna 3. metoda indywidualnych przypadkÓw 4. sonda Ż diagnostyczny techniki bada Ń pedagogicznych 1. obserwacja 2. wywiad 3. ankieta 4. badanie dokumentów 5. techniki projekcyjne metody pomiaru ŚrodowiskaOPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU DZIECKA PRZEJAWIAJĄCEGO TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE Charakterystyka dziecka i rodziny: Chłopiec, wiek - 5;5..

Metoda indywidualnych przypadków 4.

METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW 4.. Niepomyślny - metodę uznaje się za nieskuteczną i należy szukać innego sposobu .Metoda indywidualnych przypadków w pedagogice sprowadza się do biografii ludzkich.. A Kamińskiego.. Stykaj ąc si ę z praktyk ą gospodarcz ą mog ą oni za pomoc ą metody monograficznej•opisy indywidualnych przypadków uczniów z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu w przedszkolu i w szkole; •oferty różnorodnych metod/technik i ćwiczeń adekwatnych do każdej formy; •przykłady włączania ucznia w środowisko rówieśnicze przy objęciu ucznia zindywidualizowaną ścieżką realizacjiMETODA - to sposób postępowania , droga do rozwiązania problemu .. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego, jak sama nazwa mówi, "przypadku".. EKSPERYMENT PEDAGOGICZNY 2.. Hanna Szmurło.. Istnieją różne modele pracy socjalnej według tej metody: model psychospołeczny, model funkcjonalny, model modyfikacji zachowań.Metoda indywidualnych przypadków opracowana przez Mary Richmond, jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.Definicja wg T.Pilcha Metoda indywidualnych przypadków- jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich, uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.Ogólne etapy metody indywidualnych przypadków przedstawia poniższy rysunek (kliknij, by powiększyć): Ja polecam Ci dwa sposoby pisania..

Metoda indywidualnych przypadków - studium przypadku 4.5.1.

Metoda indywidualnych przypadków-studium przypadku Zygmunta Freuda i Burrhusa Frederica Skinnera, jednych z najsłynniejszych psychologów XX wieku, łączy to, że swe badania opierali na studium pojedyncze-go przypadku.. Pierwszy zwany liniowo-analityczny polega na podziale studium przypadku na rozdziały tematyczne według określonych problemów.. "Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań, polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich, uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej przez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu .Rejestracja subiektywna, selektywna, interpretacja własna badacza METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW Metoda indywidualnych przypadków: metoda pojedynczych przypadków (rozszerzonych przypadków), zamiennie studium przypadku, analiza przypadku (wyróżniająca się, unikalna jednostka) lub metoda kliniczna - polega na wszechstronnym badaniu i opisie jednej lub kilku osób.Metoda indywidualnych przypadków obejmuje dwa podstawowe komponenty: 1) studium przypadku, związane z rozpoznaniem sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki w kontekście problemu, które ma prowadzić do diagnozy społecznej i stać się podstawą opracowania planu pracy;Sama nazwa metody (indywidualnych przypadków lub studium przypadku) nie okre śla jeszcze, o jakiej przypadkowo ści ma tu by ć mowa..

Wybrane aspekty metody indywidualnych przypadków 4.5.2.

Chłopiec jest jedynakiem.. Metody według T. Plicha cztery : 1.. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań.Metoda indywidualnych przypadków składa się z następujących etapów: • dokonania wnikliwej analizy i diagnozy sytuacji problemowej, • określenia uwarunkowań i przejawów danego zjawiska, • zwrócenia uwagi na znaczenie danego problemu dla funkcjonowania osoby w czasie teraźniejszym i przyszłym,Metoda indywidualnych przypadków - niedostatecznie trafna i rzetelna , nazywana zamiennie ,, studium indywidualnych przypadków ", ,, studium przypadku ", ,, analizą przypadku ", ,, metodą kliniczną " - polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze w celu podjęci działań terapeutycznych .4.. Eksperyment pedagogiczny 2.. Przedmiot badań jakościowych 4.3.. Zalety metody indywidualnych przypadków 7 13 13 20 26 34 48 52 54 56 65 67 68 69 71 79 86 91 88 93Tak więc metoda indywidualnych przypadków jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.na dogłębne zrozumienie indywidualnych przypadków, a nawet stosowanie podobnych metod zbierania danych, takich jak obserwacja i wywiady (Gilgun 1994)..

Metoda indywidualnych przypadków Opiera się na analizie indywidualnych losów ludzkich.

Metoda ta mo że by ć z powodzeniem stosowana w pracach badawczych prowadzonych przez młodych naukowców z zakresu nauk o zarz ądzaniu.. Podstawy teoretyczne badań jakościowych 4.2.. Metoda sondażu .METODA SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO -ankieta -wywiad i rozmowa 6.. Człuchów.W metodzie indywidualnego przypadku procesy rewalidacyjne są dość długotrwale i kosztowne, ponieważ jeden pracownik socjalny może się zajmować ograniczoną ilością przypadków.. Zdaniem Tadeusza Pilcha istotą tej metody jest wnikliwa obserwacja indywidualnych cech, zachowań, doświadczeń każdej jednostki.. W domu wraz z dzieckiem mieszkają jego rodzice oraz babcia.Studium przypadku (ang. case study) jest jedną z jakościowych metod badawczych.. SKALA OCEN 8.METODA INDYWIDUALNYCH PRZYPADKÓW 9.. Odrzuca się więc takie rozumienie tej metody, wedle której odnosi się ona do badania ukadów społ łecznych, instytucji lub do badania dynamiki wewnętrznej i przeobrażeń zbiorowości społecznej.. Dobór próby 4.4.. METODA MONOGRAFICZNA METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1.. Monografia pedagogiczna 3.. Studium przypadku w kontek ście filozoficznym Jest to metoda na wskro ś humanistyczna, jej zasadno ść wypływa z uzna-nia, że nauki humanistyczne maj ą prawo bytu, cho ć s ą odmienne od nauk przyrodniczych.Istota metod indywidualnych przypadków polegało na przekonaniu że upadek i nędza mają przyczynę słabości jednostki oraz, że warunkiem wydźwignięcia człowieka z sytuacji kryzysowej jest to: wszechstronne rozpoznanie przyczyn konkretnego przypadku i zindywidualizowane pomoc przewidująca obok materialnych bodźców także wyzwalania praktycznej aktywności człowieka i psychicznych zaradności oraz wiary we własne siły.Metoda indywidualnych przypadków opracowana przez Mary Richmond, jest sposobem badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych.• metoda indywidualnych przypadków • eksperyment pedagogiczny - badamy określony wycinek rzeczywistości poprzez wywołanie lub zmiany przebiegu procesu przez wprowadzenie jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian5.. Choć teza Gilgun spotkała się z krytyką ze strony innych badaczy i badaczek (por. np. Padgett 1998a, 1999) i wywołała długą dyskusję, nie ulega wątpliwości, że metodyPierwszą, wspomnianą metodą, jest metoda indywidualnych przypadków.. Prezentacja - Doskonaleniewsieci.pl.. Wynik może być pomyślny- w takim przypadku kartoteka jest zamykana, a przypadek wygasa.. Z tego względu metoda ta rozwija się najlepiej w społeczeństwach bogatych.. MONOGRAFIA PEDAGOGICZNA 3..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt