Sprawozdanie nauczyciel kontraktowy 2021

Pobierz

Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Staż na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy (czyli jeżeli zaczynasz pracę 1 września to staż zakończysz 31 maja).. KONTRAKT ZAWARTO NA OKRES: od dnia 01.. Efekty realizacji: Odbycie zgodnie z procedurami stażu na nauczyciela mianowanego, opracowanie sprawozdania za okres stażu.. Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 2 .Szanowni Państwwo, przesyłam sprawozdanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.. Awans zawodowy.. Współpraca z opiekunem stażu: .. 22.09.2021 - Nauczanie kooperatywne - skuteczna metoda w niwelowaniu .Jeżeli nauczyciel złoży sprawozdanie w ostatnim możliwym dniu, czyli 7 czerwca 2021 r. to ostatnim ustawowym dniem na sporządzenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu będzie 28 czerwca 2021 r.Naucz się jak napisać sprawozdanie na nauczyciela kontraktowego lub mianowanego według najnowszych wymagań Ministerstwa Edukacji N arodowej 202113 października 2021, godz. 18.00 Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną (dla kończących staż na nauczyciela mianowanego) - Edycja XV 18 października 2021, godz. 18.00 Szkolenie dla nauczycieli rozpoczynających staż na nauczyciela dyplomowanego - Edycja IV 20 października 2021, godz. 18.00Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela kontraktowego 1 5,0 (2021-07-14) Sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego..

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021.

Wzór 38.. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a więc .Sprawozdanie nauczyciela Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Sprawozdanie musi uwzględniaćstopieńi efekty realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły.. Warto też prześledzić kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 >KLIK< oraz plan nadzoru zamieszczony na stronie kuratorium, któremu podlega Twoja szkoła.nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; - potrafię napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; - wiem jakie dokumenty, do kogo i w jakim terminie muszę przygotować i dostarczyć, aby mogło być wszczęte Bielsko-Biała.. 1 Karty Nauczyciela, komisja kwalifikacyjna zapoznaje się ze sprawozdaniem z ostatnich 3 lat pracy oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji i przeprowadzonej rozmowy.i nauczycieli po zrealizowanych zajęciach.. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Ewaluacja własnych działań.. Katarzyna Marcinkiewicz.. Analiza własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2021 Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieW terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego..

Sprawozdanie nauczyciel składaw terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.

Poniżej przedstawiam Państwu prezentację .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowego nauczyciela mianowanego.. na temat Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną (dla ubiegających się o stopień mianowanego) podany zostanie na naszej stronie w dniu 13 kwietnia 2021 r.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Terapia pedagogiczna - plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (2021-05-30) Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopnień nauczyciela mianowanegoAwans zawodowy nauczyciela - mianowanie "krok po kroku"..

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego (2021-07-08)zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym i opiekunem stażu I.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.Nowe Skalmierzyce.. MIEJSCE REALIZACJI KONTRAKTU:3.. Opis i analiza realizacji wymagań określonych w § 8 UST.2 PKT 4b Grażyna Kubiak; CZĄSTKOWE SPRAZWOZDANIE Z DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO za okres 01.09.2014 r. - 31.08.2016 r.Nauczyciel kontraktowy § 7, a nauczyciel mianowany rozpoczynający staż wczytuje się z uwagą w zapisy § 8.. Sprawozdanie jest napisane według najnowszych wytycznych i łączy w sobie dwa kierunki: nau.Katalog-> Dla nauczyciela-> Awans zawodowy-> Sprawozdania.. Sporządzenie sprawozdania zawierającego wyniki i wnioski z przeprowadzonych ankiet..

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

Justyna Lis-Gubernat.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.).. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu złożą do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.. Białystok.. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu 01.09.2013- 31.05.2016Odbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. 2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie szkołySprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną (stan prawny kwiecień 2021r.). Rok szkolny 2021/2022 Rok szkolny 2022/2023 - arkusze ankiet, - sprawozdanie z wynikami i wnioskami z przeprowadzonychKatalog-> Dla nauczyciela-> Matematyka-> Sprawozdania.. czwartek, 17 października 2019 17W 2004 roku otrzymałam akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego24 maja 2021, godz. 18.00 Temat: Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną (dla ubiegających się o stopień mianowanego) - Edycja XII - ostatnia w tym roku szkolnym 27 maja 2021, godz. 18.00SPRAWOZDANIE.. KONTRAKT ZAWARTY POMIĘDZY: mgr ………………….. - nauczyciel kontraktowy mgr ………………….. - opiekun stażu II..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt