Sprawozdanie finansowe po angielsku

Pobierz

"Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012.". Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'sprawozdanie finansowe' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.Sprawozdanie finansowe po angielsku - tłumaczenie bilansu, rachunku zysków i stratPO POLSKU PO ANGIELSKU; sprawozdanie finansowe: financial statements / accounts: roczne sprawozdanie finansowe: annual financial statements: śródroczne sprawozdanie finansowe: interim financial statements: skrócone sprawozdanie finansowe: condensed financial statements: pełne sprawozdanie finansowe: complete financial statements: jednostkowe sprawozdanie finansowe"sprawozdanie finansowe" — Słownik kolokacji angielskich financial statement kolokacja financial przymiotnik + statement rzeczownik = raport finansowy , sprawozdanie finansoweSprawozdanie finansowe po angielsku Nie wiesz, jak jest po angielsku zysk operacyjny, przychód ze sprzedaży, bilans czy dywidendy i udziały w zyskach?. Komunikaty.. 1 ustawy o rachunkowości (m.in. banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach .Celem raportu jest przedstawienie aspektów na dany temat, oraz rozwiązania problemu, jeżeli istotą naszej pracy jest opis problemu..

Raport po angielsku.

Wyjaśnienia.. Bilans - AKTYWA; Bilans - PASYWA; Rachunek Zysków i Strat - wariant kalkulacyjny; Rachunek Zysków i Strat - wariant porównawczy; Cash Flow - metoda pośrednia; Cash Flow - metoda bezpośrednia; Zestawienie zmian w kapitale własnymInformując o zgodności sprawozdania z działalności ze sprawozdaniem finansowym zgodnie z wymogami ust.. Nie istnieje tutaj dowolność w tłumaczeniu.. Zgodnie z postanowieniami Statutu ING Banku Śląskiego S.A. oraz Regulaminem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. podmiot przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego Banku jest wybierany przez Radę Nadzorczą Banku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe.. Złożenie tu dokumentów zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców.Termin sporządzenia, zatwierdzenia i podpisanie sprawozdania Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.. Tworzenie raportu w języku angielskim odbywa się w kilku osobnych akapitach - w zależności, ile punktów zamierzamy w nim zawrzeć.Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego (Wszystkie kwoty wyrażone są w tys. euro, o ile nie podano inaczej) PwC - Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF za rok 2013 1 Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego1 1p10(b) Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 1p113, 1p38 Nota 2013 2012 PrzekształconyTu możesz bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych..

Przykłady użycia - "sprawozdanie finansowe" po angielsku.

Kierownik jednostki .Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe jest załączana do sprawozdania i jest staje się jego integralną częścią.. Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres 3 i 9 miesięcy 2020 r. Kwartalny raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy 2020 r. zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE oraz kwartalną informację finansową PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.Dodatkowo, sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust.. Dzięki fiszkom sprawozdanie finansowe po angielsku okaże się bardzo proste i w pełni zrozumiałe.. Polish Sprawozdanie finansowe jednostek podlegających badaniu obejmuje ponadto: more_vert.. Fiszkoteka proponuje swoim użytkownikom zbiór fiszek w tej trudnej tematyce.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Zajmujemy się przerobem ropy naftowej na benzyny bezołowiowe, olej napędowy, olej opałowy, paliwo lotnicze, tworzywa sztuczne i wyroby petrochemiczne.. Może się zdarzyć, że staniemy przed wyzwaniem przełożenia składników bilansu firmy na język angielski.. Posiadamy największą w Europie Centralnej sieć stacji paliw zlokalizowaną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie.Sprawozdania finansowe stanowią jeden z podstawowych filarów księgowości..

Dowiedz się, jak napisać raport po angielsku.

Sprawozdanie finansowe należy zatwierdzić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego - czyli dla większości organizacji do 30 czerwca (w 2020 r. do 30 września - zobacz: Przypominamy o przesuniętych .Jednostkowe wyniki finansowe PKN ORLEN S.A. 2018 rok Dane liczbowe ze sprawozdania finansowego w pliku Excel Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej ORLEN z płatności na rzecz administracji publicznej w 2018 roku Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 rok Podręcznik.. EurLex-2 en This standard defines the minimum content of an interim financial report as including condensed financial statements and selected explanatory notes.Tłumaczenia w kontekście hasła "skonsolidowane sprawozdanie finansowe" z polskiego na angielski od Reverso Context: Spółka opublikowała skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy kwartały 2008 roku.Przykłady użycia - "sprawozdanie" po angielsku Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne.. Dziś mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych.. Najlepszym rozwiązaniem jest skonfrontowanie polskiej i angielskiej wersji bilansu, a następnie porównanie terminów.W najnowszym wpisie na moim drugim portalu Free English w dziale Business English możesz nauczyć się wymowy i pisowni angielskich odpowiedników następujących słówek: sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie finansowe, śródroczne sprawozdanie finansowe, skrócone sprawozdanie finansowe, pełne sprawozdanie finansowe, jednostkowe sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie .Słownik polsko-angielski w ..

Co znaczy i jak powiedzieć "sprawozdanie" po angielsku?

Niniejsze skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe oraz jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 30 września 2012 roku zostały przygotowane zgodnie z MSR 34 .sprawozdanie - tłumaczenie na angielski oraz definicja.. 2 lit. e), biegły rewident lub firma audytorska biorą pod uwagę skonsolidowane sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności.Sprawdź tłumaczenia 'sprawozdania finansowe' na język Angielski.. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'sprawozdania finansowe' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę.pl Niniejszy standard określa minimalną treść śródrocznego raportu finansowego jako zawierającą skrócone sprawozdanie finansowe oraz wybrane informacje objaśniające.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Polish Sprawozdanie zawiera odpowiedzi na ważne pytania powstałe podczas wdrażania WPR.Jesteśmy jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.. Fiszki można przeglądać w dwie strony, czyli z polskiego na angielski i z angielskiego na polski.Po prostu.. Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt